Intershield 300

20 L20 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Pakiranje: 17,5 l (a+b)

Nianse: aluminium, bronze

 

 

 

 

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI PAKIRANJE

Piktogrami za nevarnosti

Opozorilna beseda;Nevarno!

Stavki o nevarnosti ; Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože.Lahko povzroči alergijski odziv kože.Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Splošno; Ni primerno.

Preprečevanje: Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščito za oči ali zaščito za obraz. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Ne vdihavati hlapov.

Odziv: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo sprati z vodo ali prho. PRI STIKU S KOŽO: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. PRI STIKU Z OČMI: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

 

Vzdrževanje

Shranjevanje: Hraniti na hladnem.

Odstranjevanje: Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Nevarne sestavine:  reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinskesmoleReakcijska masa iz: Xylenesaromatichydrocarbons, C9butan-1-ol

Dodatni elementi etikete:Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje.

Intershield 300

242,78 

242,78 

Izberite možnosti