LIGNATUR PROTECT HARTOL

Olje za pohištvo Lignatur Protect Hartol poskrbi, da les ohrani vse svoje dobre lastnosti. Olje se vpije globoko v les in ustvari zaščitni sloj, ki je enostaven za vzdrževanje. Je prijetnega vonja, površini daje naravni izgled, vodoodbojnost in dobro mehansko odpornost (zato je primeren za stopnice in kuhinjske pulte).

brezbarvni
1 L1 L5 L5 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Olje za pohištvo Lignatur Protect Hartol poskrbi, da les ohrani vse svoje dobre lastnosti. Olje se vpije globoko v les in ustvari zaščitni sloj, ki je enostaven za vzdrževanje. Je prijetnega vonja, površini daje naravni izgled, vodoodbojnost in dobro mehansko odpornost (zato je primeren za stopnice in kuhinjske pulte).
Primerno je za različne tehnike nanosa (čopič, valjček, krpa). Poleg klasičnega nanosa se olje lahko tudi brizga, zaradi česar je obdelava med nanosi hitra, poraba pa nizka.
Lignatur olje se lahko obarva v različne barvne odtenke. Tako na enostaven način dosežemo željen ton lesa brez uporabe lužil.
Olje je enostavno za uporabo. Za vzdrževanje priporočamo izdelek Lignatur Pflegeol (sredstvo za nego površin na osnovi rastlinskih olj in voskov).

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

,

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno !

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Nafta (zemeljsko olje), težki alkilat; Modificirana nafta z nizkim vreliščem (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana z monoolefinskimi. Ogljikovodiki običajno v območju števila ogljikov od C3 do C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju do C9 do C12 z vreliščem v območju od približno 150°C do 220°C. ) Isopar G

Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

 

LIGNATUR PROTECT HARTOL

32,82 151,89 

32,82 151,89 

Izberite možnosti