LIGNOVIT PROTECT FINISH

Lignovit Protect razlikuje po tem, da aktivno ščiti les pred razbarvanjem. Vašim lesenim površinam dodajte dodano vrednost s premazi ADLER!

Fichte
Tanne
Larche
VzorecVzorec1 L1 L2,5 L2,5 L5 L5 L10 L10 L22 L22 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Zahvaljujoč intenzivnim raziskavam v laboratoriju ADLER, je postalo možno, da se tudi les iglavcev premaže s transparentno lazuro, ki omogoča trajno zaščito in naraven izgled. To dosežemo z uporabo sistema Lignovit Protect (posebno impregnacijo Lignovit Protect-Primo in končnim premazom Lignovit Protect Finish).
Posebni stabilizatorji lignina v premazu Lignovit Protect Primo preprečujejo postopno temnitev lesa iglavcev. Kombinacija veziv v olju in visokokakovostne PUR emulzije naredi Lignovit Protect posebno učinkovit za macesnov les. Nova receptura, ki temelji na NANO tehnologiji, zagotavlja premazu UV zaščito in dolgotrajen vodoodbojni učinek. Od drugih klasičnih “nano premazov“ se Lignovit Protect razlikuje po tem, da aktivno ščiti les pred razbarvanjem. Vašim lesenim površinam dodajte dodano vrednost s premazi ADLER!

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, ,

IZBERI PAKIRANJE

, , , , ,

Letak

Posebne lastnosti

V strukturi sistema z Lignovit IG-Protect se naravno rumenenje lesa močno zmanjša

zelo visoka UV zaščita, z dolgotrajno vodoodbojnostjo

Biocidna učinkovina za zaščito pred okužbo modrih madežev in plesni

Francoska uredba DEVL1104875A o označevanju izdelkov za gradbene premaze glede njihovih emisij hlapnih onesnaževal: A +

Področja uporabe

Lesene zunanje površine npr. lesene hiše, nadstreški, lesene obloge, balkoni, ograje ter leseni deli na prostem, npr. okna in hišna vrata itd.

Ni primerno za barvne vrste listavcev kot so meranti, mahagonij, itd. • Pri sibirskem macesnu in cedri, ki sta bogata s smolo, lahko pride pri skobljenem blagu do skrajšane življenjske dobe konstrukcije.

Obdelava

Pred uporabo pretresite!

Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 10 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.

Izdelek brez končnega premaza ni odporen na vremenske vplive.

Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

8- 12 m²/l

Varnostne oznake

– Piktogrami
GHS07
– Stavki o nevarnosti
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
– Previdnostni stavki
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280
P333+P313
P362+P364
P501 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi
predpisi.

LIGNOVIT PROTECT FINISH

8,42 560,96 

8,42 560,96 

Izberite možnosti