PULLEX BODENOL

Pullex Bodenöl se uporablja za dolgotrajno zaščito lesenih pohodnih površin.

50527 Java podlaga: hrast
50528 Kongo podlaga: hrast
50547 Laerche podlaga:hrast
brezbarvni
750 ML750 ML2,5 L2,5 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

PullexBodenöl se uporablja za dolgotrajno zaščito lesenih pohodnih površin.  Olje je vodoodporno in se zelo dobro vpija vodoravne lesene zunanje površine. Les ščiti pred nečistočami in vlago. Olje zmanjšuje krčenje in nabrekanje lesa, zmanjšuje nastajanje razpok in sivenje, hkrati pa les še vedno lahko diha.Posebni mikronizirani pigmenti zagotavljajo odlično odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom ter izjemno stabilizacijo barvnih odtenkov eksotičnih vrst lesa. Les je zaščiten pred glivami modrivkami in fungicidi. Na voljo je v dveh osnovnih odtenkih (Java, Kongo).

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, , ,

IZBERI PAKIRANJE

,

Posebne lastnosti

  • premaz je pred glivami modrivkami in funicidi zaščiten z biocidno aktivno snovjo. Vsebuje: 0,3% (0,3 g / 100 g) IPBC (3-jodpropinil butilkarbamat).
  • brez dodanih aromatičnih topil

Področja uporabe

Vodoravne lesene zunanje površine kot so balkonska tla, terase, etc. Primerno za eksotični les (massarandbuda, tik, bangkirai, modificiran les in macesen.

Obdelava

čopič, krpa

Poraba

15 m²/l

Metoda aplikacije

čopič. 2-3 nanosi, izdelka ne brizgajte!

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.
P241 Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam.
P242 Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.
P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije o nevarnosti
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH208 Vsebuje Fattyacids C18 unsat, reactionproductswithtetraethylenepentamine, 3-jodo-2- propinil-butilkarbamat. Lahko povzroči alergijski odziv

Letak

PULLEX BODENOL

20,54 60,95 

20,54 60,95 

Izberite možnosti