PULLEX HOLZOL

Pullex Holzöl je specialno olje z visoko vsebnostjo suhih snovi na osnovi modificiranih vrst olj. Olje vsebuje posebne UV – absorberje in se zelo dobro vpije v les. Poudari naravno lepoto lesa. Uporablja se za premazovanje zunanjega lesa (lesene hiše, balkoni, lesene fasade, ograje …). Poleg treh osnovnih tonov (Farblos, Larche in Natur) se olje lahko pigmentira tudi v široko paleto barvnih odtenkov. Ni primerno za brizganje!

50520 Farblos podlaga: hrast
50521 Laerche podlaga: hrast
50522 Natur podlaga: hrast
750 ML750 ML2,5 L2,5 L10 L10 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Pullex Holzöl je specialno olje z visoko vsebnostjo suhih snovi na osnovi modificiranih vrst olj. Olje vsebuje posebne UV – absorberje in se zelo dobro vpije v les. Poudari naravno lepoto lesa. Uporablja se za premazovanje zunanjega lesa (lesene hiše, balkoni, lesene fasade, ograje …). Poleg treh osnovnih tonov (Farblos, Larche in Natur) se olje lahko pigmentira tudi v široko paleto barvnih odtenkov. Ni primerno za brizganje!

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, ,

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Posebne lastnosti

  • Premaz zaradi biocidne aktivne snovi les ščiti pred glivami modrivkamiin fungicidi
  • Izdelek je oblikovan brez dodajanja aromatičnih topil.
  • Vsebuje 0,3% IPBC (jodpropinilbutilkarbamat)

Področja uporabe

Lesene zunanje površine npr. lesene hiše, nadstreški, lesene stene, fasade, vrtno pohištvo, balkoni, ograje, polkna ter leseni deli na prostem, npr. okna in hišna vrata itd.

  • Ustrezen tudi za vertikalne lesene površine kot so lesene fasade itd.
  • Uporaba za stabilne lesene gradbene elemente kot so okna in zunanja vrata, le če se odločno želi naoljena površina ((sistem premazov ne ustreza običajnim standardom in direktivam, kot je npr. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350).
  • Olje upočasnjuje sivenje lesa, vendar ga ne preprečuje.
  • Za tla na terasah in stopnicah priporočamo uporabo PullexBodenöl 50527 ff

Obdelava

Pred uporabo pretresite!
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 5 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.
Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

12-15 m²/l

Metoda aplikacije

čopič, izdelka ne brizgajte!

Varnostne oznake

Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  • Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.
P241 Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo, odpornoproti eksplozijam.
P242 Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.
P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki:
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH208 Vsebuje 3-jodo-2-propinil-butilkarbamat, Terpentinovo olje. Lahko povzroči alergijski odziv.

Letak

PULLEX HOLZOL

24,64 270,84 

24,64 270,84 

Izberite možnosti