PULLEX IMPRAGNIER GRUND

Pullex Imprägnier – grund je brezbarvna impregnacija na osnovi topil, ki se uporablja kot prvi sloj. Namenjena je zaščiti zunanjih lesenih površin, ki bodo naknadno premazane z lazurami Pullex Plus, Pullex Silverwood, Pullex platin itd. Vsebuje aktivne biocide, ki ščitijo les pred fungicidi, glivami in napadom mrčesa.

brezbarvni
750 ML750 ML2,5 L2,5 L5 L5 L20 L20 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Pullex Imprägnier – grund je brezbarvna impregnacija na osnovi topil, ki se uporablja kot prvi sloj. Namenjena je zaščiti zunanjih lesenih površin, ki bodo naknadno premazane z lazurami Pullex Plus, Pullex Silverwood, Pullex platin itd. Vsebuje aktivne biocide, ki ščitijo les pred fungicidi, glivami in napadom mrčesa.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite tehnične informacije.

Dodatne informacije

Teža 20 kg
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, , ,

Posebne lastnosti

– Brez aromatičnih ogljikovodikov in sikalivov, ki vsebujejo kobalt
– Uporabljene učinkovine nudijo skladno s standardom ÖNORM B 3802-2 oz. DIN 68800-3 potrebno zaščito pred modrino (preizkus skladno z EN 152-1), glivami, ki uničujejo les (preizkus skladno z EN 113), in preprečujejo napade mrčesa (preizkus skladno z EN 46).
– Certifikat odobritve (06/93) ARGE za zaščitna sredstva za les, Strokovno združenje kemične industrije Avstrije.

Učinkovine (B, P, Iv)
-0,5 % IPBC (jodopropinilbutilkarbamat)
-0,2 % tebukonazol
-0,06 % permetrin

Področja uporabe

Lesene zunanje površine npr. lesene hiše, nadstreški, lesene obloge, balkoni, ograje ter leseni deli na prostem, npr. okna in hišna vrata itd.

Obdelava

Pred uporabo pretresite!
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah pod + 5 °C in/ali pri relativni vlažnosti > 80 %.
Izdelek brez končnega premaza ni odporen na vremenske vplive.
Upoštevajte tehnična navodila izdelka.

Poraba

8-12 /l

Metoda aplikacije

čopič, hitro potapljanje, oblivanje. Izdelka ne brizgajte!

Letak

Varnostne oznake

Nevarno!
Stavki o nevarnosti
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. (nadaljevanje na strani 2)
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki:
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Vsebuje 3-jodo-2-propinil-butilkarbamat. Lahko povzroči alergijski odziv.

PULLEX IMPRAGNIER GRUND

12,69 231,80 

12,69 231,80 

Izberite možnosti