PULLEX SILVERWOOD

Pullex Silverwood je tankoslojna lazura na osnovi topil. Uporablja se za premazovanje zunanjih površin. Posebni pigmenti pričarajo metalik učinek, kar zagotavlja maksimalno UV obstojnost premaza. Premazana površina ohrani odprte pore, zaradi česar se lazura ne lušči. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih (barvna karta).

50500 Altgrau
50500 Altgrau
50504 Silber
50506 Graualuminium
750 ML750 ML5 L5 L20 L20 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Pullex Silverwood je tankoslojna lazura na osnovi topil. Uporablja se za premazovanje zunanjih površin. Posebni pigmenti pričarajo metalik učinek, kar zagotavlja maksimalno UV obstojnost premaza. Premazana površina ohrani odprte pore, zaradi česar se lazura ne lušči. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih (barvna karta).

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, , ,

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Tehnične informacije

Poraba in način nanosa
4-8 m²/l, 2 nanosa (žagan les); 8-12 m²/l, 2 nanosa (brušen les)

Čas sušenja
12 ur (čas sušenja je odvisen od podlage, debeline nanosa, temperature, pretočnosti zraka in relativne zračne vlage…)

Letak

Barvna karta

Varnostne oznake

GHS08, GHS09

Stavki o nevarnosti
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
– Previdnostni stavki
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P273
P301+P310
P331 Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
NE izzvati bruhanja.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi
predpisi.
– Dodatne informacije o nevarnosti
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH208 Vsebuje 3-jodo-2-propinil-butilkarbamat. Lahko povzroči alergijski odziv.

PULLEX SILVERWOOD

19,86 390,42 

19,86 390,42 

Izberite možnosti