PURIDUR HARTER 38055

Trdilec za lake PURIDUR®.

0,5 L0,5 L1 L1 L5 L5 L
brezbarvni
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Trdilec za lake PURIDUR®.

Dodatne informacije

IZBERI PAKIRANJE

, ,

IZBERI ODTENEK

Varnostne oznake

 

Opozorilna beseda: Nevarno!
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer n-Butil acetat DiizocianatotoluenPolyisocyanat, aliphatisch

Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. •

Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

PURIDUR HARTER 38055

12,14 109,19 

12,14 109,19 

Izberite možnosti