VARIOPUR PLUS

VARIOPUR PLUS 33800-6 je pokrivni PU-akrilni končni lak, dobavljiv v različnih niansah (RAL, NCS, PANTONE itd). Končni lak odlikuje dobra mehanska in kemična odpornost ter dobra oprijemljivost na različne podlage.

RAL 3014
RAL 4008
RAL 5014
RAL 6006
RAL6022
RAL7006
RAL7032
RAL8001
RAL8025
RAL 3015
RAL 4009
RAL 5015
RAL 6007
RAL6024
RAL7008
RAL7033
RAL8002
RAL8028
RAL 3016
RAL 4010
RAL 5017
RAL 6008
RAL6025
RAL7009
RAL7034
RAL8003
RAL9001
RAL 3017
RAL 5000
RAL 5018
RAL6009
RAL6026
RAL7010
RAL7035
RAL8004
RAL9002
RAL 3018
RAL 5001
RAL 5019
RAL6010
RAL6027
RAL7011
RAL7036
RAL8007
RAL9003
RAL 3020
RAL 5002
RAL 5020
RAL6011
RAL6028
RAL7012
RAL7037
RAL8008
RAL9004
RAL 3022
RAL 5003
RAL 5021
RAL6012
RAL6029
RAL7013
RAL7038
RAL8011
RAL9005
RAL 3027
RAL 5004
RAL 5022
RAL6013
RAL6032
RAL7015
RAL7039
RAL8012
RAL9010
RAL 3031
RAL 5005
RAL 5023
RAL6014
RAL6033
RAL7016
RAL7040
RAL8014
RAL9011
RAL 3004
RAL 4001
RAL 5007
RAL5024
RAL6015
RAL6034
RAL7021
RAL7042
RAL8015
RAL9016
RAL 3005
RAL 4002
RAL 5008
RAL 6000
RAL6016
RAL7000
RAL7022
RAL7043
RAL8016
RAL9017
RAL 3007
RAL 4003
RAL 5009
RAL 6001
RAL6017
RAL7001
RAL7023
RAL7044
RAL8017
RAL9018
RAL 3009
RAL 4004
RAL 5010
RAL 6002
RAL6018
RAL7002
RAL7024
RAL7045
RAL8019
RAL 3011
RAL 4005
RAL 5011
RAL 6003
RAL6019
RAL7003
RAL7026
RAL7046
RAL8022
RAL 3012
RAL 4006
RAL 5012
RAL 6004
RAL6020
RAL7004
RAL7030
RAL7047
RAL8023
RAL 3013
RAL 4007
RAL 5013
RAL6021
RAL7005
RAL7031
RAL8000
RAL8024
RAL 3003
RAL 1002
RAL 1021
RAL 2010
RAL 1003
RAL 1023
RAL 2011
RAL 1004
RAL 1024
RAL 2012
RAL 1005
RAL 1027
RAL 3000
RAL 1006
RAL 1028
RAL 3001
RAL 1007
RAL 1032
RAL 3002
RAL 1011
RAL 1033
RAL 1012
RAL 1034
RAL 1013
RAL 1037
RAL 1014
RAL 2000
RAL 1015
RAL 2001
RAL 1016
RAL 2002
RAL 1017
RAL 2003
RAL 1018
RAL 2004
RAL 1000
RAL 1019
RAL 2008
RAL 1001
RAL 1020
RAL 2009
1 L1 L5 L5 L25 L25 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

VARIOPUR PLUS 33800-6 je pokrivni PU-akrilni končni lak, dobavljiv v različnih niansah ( RAL, NCS, PANTONE itd). Končni lak odlikuje dobra mehanska in kemična odpornost ter dobra oprijemljivost na različne podlage. Akrilni laki so primerni predvsem za vrste lesa z odprtimi porami, kot sta hrast in jesen.
VARIOPUR PLUS 33800-6 se uporablja kot končni premaz po temelju 30507 Isoliergrund

Mešanje s 50% Puridur harter 38055

Testiranja:

DIN EN 12720
DIN 4102 – B1
ONORM 1605; 1B1

 

Za NCS barve nas pokličite.

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Uporaba

Razmerje mešanja
100 delov laka 33800-6 : 10 delov trdilca 38080-0-0000; 100 delov laka 33800-6 : 15 delov trdilca 38080-0-0000 (za bolj obremenjene površine)

Sijaj
6 – antik

Razredčilo
33971-0-0000 Puridur – Verdünnung ali 19947-0-0000 Special – Verdünnung

Čas sušenja
Prašno suh – 15 min; Dotik – 3 – 4 ure ; Popolnoma suh – 16 ur

Odprti čas mešanice
po dodajanju trdilca 24 ur

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Pozor !

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: n-Butil acetat Quartz (SiO2)

Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki: Vsebuje Metil metakrilat. Lahko povzroči alergijski odziv.

VARIOPUR PLUS

19,40 576,45 

19,40 576,45 

Izberite možnosti