PURIDUR FUNDUS ISOLIERFULLER

Puridur Fundus Isoliefuller je 2k PUR – akrilni temelj, z visoko polnilno močjo in dobrimi brusnimi lastnosti. Primeren za masivo ali MDF.

bela
1 L1 L5 L5 L25 L25 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Puridur Fundus Isoliefuller je 2k PUR – akrilni temelj, z visoko polnilno močjo in dobrimi brusnimi lastnosti. Primeren za masivo ali MDF. Premaz je dobro izolativen in odlično zapolni pore lesa. Enostavno se ga obarva v željen odtenek, tako da dodamo 20 % Variopur plus končnega premaza.

Mešanje 20% s Puridur harter 38055

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Podatki

Razmerje mešanja
100 delov laka 31055 : 20 delov trdilca 38055-0-0000

Sijaj
brez

Razredčilo
33971-0-0000 Puridur – Verdünnung ali 19947-0-0000 Special – Verdünnung

Čas sušenja
Prašno suh – 20 min; Dotik – 3 ure ; Popolnoma suh – 16 ur

Odprti čas mešanice
po dodajanju trdilca 3-4 ure

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno !

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: n-Butil acetat •

Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

PURIDUR FUNDUS ISOLIERFULLER

16,96 362,95 

16,96 362,95 

Izberite možnosti