PURIDUR HARTER 38080

Svetlobno odporen trdilec za lake PURIDUR®.

0,5 L0,5 L1 L1 L5 L5 L
brezbarvni
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Svetlobno odporen trdilec za lake PURIDUR®.

Dodatne informacije

IZBERI PAKIRANJE

, ,

IZBERI ODTENEK

Varnostne oznake

 

 
Opozorilna beseda: Pozor !
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:Polyisocyanat, aliphatisch n-Butil acetat

Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P
303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

PURIDUR HARTER 38080

12,14 109,19 

12,14 109,19 

Izberite možnosti