PURIDUR HOLZEFFEKT MATTLACK

Puridur Holzeffekt Mattlack je 2K PUR – akrilni premaz, ki poudari naravni izgled lesa. Je hitro sušec in izredno mehansko, kemično in UV obstojen. Primeren je za mize in jedilne površine, saj je premazana površina dobro odporna na razlitja (kave, čaja, rdečega vina).
Idealen za brizganje z Airmix ali Airless.

brezbarvni
1 L1 L5 L5 L25 L25 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Puridur Holzeffekt Mattlack je 2K PUR – akrilni premaz, ki poudari naravni izgled lesa. Je hitro sušec in izredno mehansko, kemično in UV obstojen. Primeren je za mize in jedilne površine, saj je premazana površina dobro odporna na razlitja (kave, čaja, rdečega vina).
Idealen za brizganje z Airmix ali Airless.

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, ,

Priprava

Razmerje mešanja

100 delov laka 33079 : 20 delov trdilca 38080-0-0000

Lastnosti

Čas sušenja

Prašno suh – 10 -15 min; Dotik – 4 ure ; Popolnoma suh – 16 ur

Odprti čas mešanice

po dodajanju trdilca 8 ur

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno !

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: n-Butil acetat

Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki: Vsebuje poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropyl]-ω-hydroxy-. Lahko povzroči alergijski odziv.

PURIDUR HOLZEFFEKT MATTLACK

18,18 393,45 

18,18 393,45 

Izberite možnosti