PGFO456 - PU beli temelj

Temeljni lak PGFC454 je narejen na osnovi različnih smol in titanovega dioksida. Uporablja se predvsem za vrata, pohištvo in MDF plošče.

bela
1 L1 L5 L5 L10 L10 L25 L25 L
Počisti

Za ceno pošljite povpraševanje

Opis

Temeljni lak PGFC454 je narejen na osnovi različnih smol in titanovega dioksida. Uporablja se predvsem za vrata, pohištvo in MDF plošče.

Mešanje 50% INUR 1398

Dodatne informacije

Teža Ni na voljo
IZBERI ODTENEK

IZBERI PAKIRANJE

, , ,

Varnostne oznake

Opozorilna beseda: Nevarno

Opozorila o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H315 Povzroča draženje kože

H319 Povzroča hudo draženje oči

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H373 V primeru dolgotrajnega ali ponovljenega vdihavanja lahko povzroči poškodbe notranjih organov.

Previdnostni nasveti

P210 Držite stran od isker – Ne kadite.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.

P370+P378 Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na peno.

 

Vsebuje:

KSILEN (MEŠANICA IZOMERJEV) SMUKEC 4-morfolin karbaldehida Lahko povzroči alergijski odziv

PGFO456 – PU beli temelj

7,93 137,25 

7,93 137,25 

Izberite možnosti